Nền tảng kết nối chuyên gia online qua video call

Hôm nay AloGuru xin gửi đến bạn Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức. Đây là đơn xin nghỉ phép thường được dùng trong các việc riêng như nghỉ cuối năm, nghỉ cưới, nghỉ ốm.

1/ Quy trình xét duyệt đơn xin nghỉ phép

Bước 1: Các phòng chuyên môn tiếp nhận đơn xin nghĩ phép của CBVC và chuyển sang phòng HCTH. Thời gian: 1/2 ngày.

Bước 2: Phòng HCTH cử chuyên viên theo dõi. Chuyên viên theo dõi có trách nhiệm kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo phòng. Thời gian: 1/2 ngày.

Bước 3: Trình Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt giấy nghĩ phép. Thời gian 1 ngày.

Bước 4: Chuyên viên theo dõi có trách nhiệm chuyển giấy nghĩ phép đến cá nhân có liên quan và lưu  hồ sơ nghĩ phép. Thời gian 1 ngày.

* Lưu ý: Quy trình trên căn cứ theo pháp lý: Bộ luật lao động, Luật cán bộ công chức, Nghị định 195/CP, Thông tu 07-LĐTBXH/TT.


2/ Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

Dưới đây là bản chính của Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức. Bạn có thể tải về để sử dụng cho công việc của mình.

- Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

.........................., ngày.......... tháng............ năm 20...…

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: …………...........................……………………...........................................….

                                                      .........................................................................................................................

Tên tôi là: ...........................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:...............................................................................................................................

Nay tôi làm giấy này xin phép ......................................................................... cho tôi được nghỉ phép năm 20...… với thời gian là ….... ngày (từ ngày …../…../…... đến hết ngày .…./…../…..…).

Lý do nghỉ phép: ..............................................................................................................

Nơi nghỉ phép: ..................................................................................................................

Kính mong Lãnh đạo ………………................................................…xem xét giải quyết!

 

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI XIN NGHỈ PHÉP

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH DUYỆT

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho cán bộ công chức, viên chức có thể áp dụng với các đối tượng:

  • Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ xã
  • Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên
  • Mẫu đơn xin nghỉ phép trong công an nhân dân
  • Đơn xin nghỉ phép chữa bệnh cho cán bộ công viên chức
  • Và các đối tượng khác

Hy vọng với văn bản mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức ở trên sẽ giúp quý khách hàng dễ dàng hơn trong công việc. Nếu quý khách hàng cần giải quyết các vấn đề khác có thể ĐẶT CÂU HỎI với các chuyên gia tại AloGuru để được hỗ trợ nhanh chóng.

Tư vấn chuyên gia pháp luật online qua video call