Nền tảng kết nối chuyên gia online qua video call

Giấy ủy quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thực tế hiện nay, việc ủy quyền trong các giao dịch về nhà đất đang diễn ra rất phổ biến. Hôm nay, AloGuru sẽ cung cấp cho bạn mẫu giấy ủy quyền sử dụng nhà đất đầy đủ nhất.


- Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….………………………………..…………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….…………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….………………………………..…………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

2. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

    BÊN ỦY QUYỀN                                                                                 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………….……..…………………………………………….………………………………………………………….………………………………….………….……..

Hy vọng với mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất mà AloGuru cung cấp sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn tất công việc.

Trong quá trình làm việc nếu bạn cần tìm Luật sư đất đai vui lòng ĐẶT LỊCH NGAY với các chuyên gia pháp lý hàng đầu của AloGuru. Đội ngũ chuyên gia của AloGuru sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Kết nối với luật sư online qua video call