Quy định thừa kế theo di chúc mới nhất 2018

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

 Nội dung cơ bản của quy định thừa kế theo di chúc mới nhất 2018 là chỉ định người thừa kế và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản cho những người thừa kế. Người lập di chúc là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Dành một phần tài sản trong khối Di sản thừa kế để di tặng, thờ cúng;
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản;
 • Chỉ định người giữ giữ, người quản lý di sản, người phân chia di sản;
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

 Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung; Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình. Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết.

Theo quy định pháp luật, con chưa thành niên, con đã thành niên mà không có khả năng lao động, cha, mẹ, vợ, chồng vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người để lại di sản và người hưởng di sản, Aloguru cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn về Thừa kế theo di chúc gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn pháp luật về thừa kế.
 • Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc trong việc phân chia di sản.
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế theo di chúc.
 • Tư vấn xác định người thừa kế theo di chúc.
 • Tư vấn hiệu lực của di chúc.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Quyền thừa kế theo di chúc.

Để được Chuyên gia hỗ trợ về Luật thừa kế theo di chúc bạn vui lòng truy cập Aloguru và kết nối Đặt lịch tư vấn miễn phí với Luật sư có kinh nghiệm chuyên môn là Luật Trần Hạnh tại: https://tranhanh.aloguru.com hoặc Luật sư Nguyễn Ngọc Phú tại: https://nguyenngocphu.aloguru.com 

Cùng nói lời tạm biệt với những khóa học online qua video nhàm chán, những lớp học offline tốn thời gian, và những buổi gặp mặt Chuyên gia với chi phí đắt đỏ. Các Chuyên gia của Aloguru sẽ giúp bạn dựa vào chính nhu cầu thực tế của bạn, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với chi phí tiết kiệm nhất!