Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trình tự thực hiện:

·      Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

·      Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách thức thực hiện: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thành phần hồ sơ: bao gồm:

·      Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Nội dung bao gồm những nội dung sau:

-         Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

-         Ngành, nghề kinh doanh;

-         Số vốn kinh doanh;

·      Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

·      Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

·      Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Lệ phí: 100.000 đồng (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại Phụ lục III-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

·      Luật Doanh nghiệp;

·      Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;

·      Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

·      Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;

·      Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;

·      Thông tư số 176/2012/TT-BTC.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .................................................. Giới tính: …...

Sinh ngày: ........ /....... /........ Dân tộc: Quốc tịch: ........

Chứng minh nhân dân số: .............................................................................................

Ngày cấp: ......... /....... /........ Nơi cấp: ..........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ........................................................................................

Ngày cấp: ......... /....... /.......... Ngày hết hạn: ........... /........ /.......... Nơi cấp: .............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Điện thoại: ............................................................... Fax: ..............................................

Email: ....................................................................... Website: ......................................

 

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................................

Điện thoại: ............................................................... Fax: ..............................................

Email: ....................................................................... Website: ......................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ........................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ..............................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.


Các giấy tờ gửi kèm:                                                           ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

                                                                    (Ký và ghi họ tên)

-…………………..

-…………………..

-…………………..


>>> Tải về bản DOC

>>> Tải về bản PDF