Nền tảng kết nối chuyên gia online bằng video call

Giấy ủy quyền ký hợp đồng là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền ký  hợp đồng được căn cứ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chặt chẽ và giá trị pháp lý.

Nội dung chính của mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

Trong mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng thì nội dung cần thể hiện chức vụ và quyền hạn của người ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thông tin về người được ủy quyền và thời gian thực hiện, các nội dung khác liên quan. 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng phải ghi rõ thông tin cá nhân của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền gồm có tên, số Chứng minh nhân dân. Nội dung chính của giấy ủy quyền nói đến những giấy tờ, hợp đồng liên quan mà bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện thay cho bên ủy quyền. Thông thường, những người ủy quyền ký thay hợp đồng hay giấy tờ là những người giữ chức vụ tại một cơ quan nào đó và vì bận không thể ký nhận được các loại hợp đồng trong một khoảng thời gian nào đó và ủy quyền lại cho một người có chức vụ dưới cấp của mình.

Với những ai đang cầm cố tài sản để vay vốn ngân hàng, bạn cần có mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn nhằm cung cấp cho ngân hàng để đảm bảo việc vay vốn, trả vốn đúng hạn. Nội dung của mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn kê khai chi tiết giá trị của từng loại giấy tờ mà khách hàng sử dụng để cầm cố.

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng hoàn chỉnh

Cụ thể mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng được cập nhật mới nhất như sau:

- Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

 

GIẤY  UỶ QUYỀN

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

 

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):.......................................................................

Giám đốc …………………….............. Công ty Cổ phần ……….............………..

Số CMTND: …………......….., ngày cấp …..........……, nơi cấp ……...........……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):..............................................................

Phó giám đốc …………….................. Công ty Cổ phần …….........………………

Số CMTND: …….....…., ngày cấp …………….....…, nơi cấp ..................………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

 

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. - Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………...

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC


Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng (giấy tờ) được căn cứ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chặt chẽ và giá trị pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc được nêu ra trong giấy ủy quyền! 

Hi vọng Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng sẽ giúp bạn giải quyết công việc tốt hơn. Để được giải đáp thắc mắc và hiểu rõ hơn về Luật bạn có thể liên hệ với Luật sư trên Aloguru để được tư vấn Online trực tiếp và nhanh chóng!

Tư vấn với luật sư online qua video call