Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

16 tháng 01
Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2014.Một điểm mới đáng chú ý của Luật HN&GĐ liên quan đến điều kiện kết hôn, theo đó nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo 04 điều kiện gồm: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên (tuổi này được tính theo nguyên tắc tròn đủ ngày, tháng); do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự và...